SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Stadgar

Helsingborgs Boxningsklubb

STADGAR
för den ideella föreningen Helsingborgs Boxningsklubb med hemort i Helsingborgs kommun.
Helsingborgs Boxningsklubb är en sammanslagning av Boxningsklubben Björnen (1935) och Hälsingborgs Boxningssällskap (1935) som nybildades 1964. Klubbarna, vilka har sitt ursprung i den gamla Hälsingborgs Boxningsklubb, som bildades den 10 augusti 1919, återtager namnet och dag för bildandet. Klubbnamnet ändras till Helsingborgs Boxningsklubb från ch med årsmötet 2004. Klubbens färger ska vara blått och vitt.
 
Idrottsrörelsens verksamhetsidé.
 
Idrott är: Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
 
Idrott består av: Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.
 
Vi organiserar vår idrott: Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri ocg frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.
 
Vi delar in vår idrott: Vi delar in vår idrott efter mål samt ålder. I barnidrotten, för åldrarna 7-15 år, leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnens allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.
I ungdomsidrotten (15-20 år) och vuxenidrotten (20 år och uppåt) skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott (Elit/tävlingsgrupp) och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott (Nybörjare, motionärer och oldboys).
I tävlingsidrottens är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.
 
Vår verksamhet: Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt, såväl fysiskt och psykiskt, som socialt och kulturellt.
Därför vill vi utforma vår idrott så att
* den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll.
* alla som vill, oavsett etnicitet, religion,ålder, kön, nationalitet, fyskiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
* den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupper.
* de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet.
* den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.
 
 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
 
1 § Ändamål
Föreningen skall bedriva följande idrotter: Boxning
Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med "Idrottsrörelsens verksamhetsidé", samt med särskild målsättning att: leverera boxare till Svenska Boxningslandslaget, samt främja en hälsosam livsstil för våra medlemmar.
Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott i enlighet med "Röda tråden".
 
2 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
 
3 § Tillhörighet m.m.
Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):
Svenska Boxningsförbundet (SBF)
Sydsvenska Boxningsförbundet
och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 
Föreningen är skyldig att fälja nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
 
4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
 
5 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera utsedda personer.
 
6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m. den 31 december.
 
7 § Stadgetolkningar m.m.
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enighet med vad som anges i 29 §.
 
8 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas in av såväl medlem som styrelse.
 
9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.
 
 
FÖRENINGENS MEDLEMMAR
 
10 § Medlemskap
Föreningen är öppen för alla fysiska personer.
Ansökan om medlemskap får avslås av styrelsen endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
När medlemsavgiften är betald är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen.
 
11 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgiften får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.
Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
 
12 § Uteslutning m.m.
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetar föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta 12 månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatt. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.
 
13 § Medlems rättighetrer och skyldigheter
Medlem
* har rätt att delta i sammankomster som anordnas av medlemmarna,
* har rätt till information om föreningens angelägenheter,
* skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisations stadgar,         bestämmelser och beslut,
* har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
* skall betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.
 
14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Styrelsen, i samråd med tränaren, avgör vilka medlemmar som har rätrt att representera klubben i tävlingssammanhang. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också Svenska Boxningsförbundet ge sitt samtycke, såvida inte SBF beslutat om en annan ordning. Är arrangören inte ansluten till Svenska Boxningsförbundet, får medlemmen delta endast om SBF godkänt tävlingen eller uppvisningen.
 
 
ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE
 
15 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls efter årets slut, den 31 december, och före den siste februari. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening, eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, årsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
 
16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får lämna in skriftligt förslag att behandlas av årsmötet. 
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
 
17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallen medlemsavgift för den termin då årsmötet hålls, och under mötesåret fyllt lägst 15 år har rösträtt på möte. Även hedermedlemmar har rösträtt.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
 
18 § Beslutförhet
Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
 
19 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. 
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
 
20 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är alla medlemmar av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledemot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.
 
21 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
 
1.      Fastställande av röstlängd för mötet.
2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.      Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.      Fastställande av föredragningslista.
6. a)  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
    b)  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7.      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.      Fastställande av medlemsavgifter.
10.    Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11.    Behandling av styrelsen förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12.    Val av:
     a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
     b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
     c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
     d) 2 revisorer, jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
     e) ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
     f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och eventuellt andra möten där föreningen har rätt att representera med                ombud).
13.    Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.
 
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.
 
22 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall lämnas till styrelsen skriftligen och innehålla skälen till begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.
 
 
VALBEREDNINGEN
23 § Sammansättning och åligganden
Valberedningen består av ordförande och minst 1 övriga ledamöter valda av årsmötet. Olika åldersgrupper bör finnas representerade.
Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen skall senast 12 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast 8 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.
 
 
REVISORER
24 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
Samtliga styrelsemedlemmar undertecknar revisionsberättelsen senast 1 vecka innan årsmötet.
 
 
STYRELSEN
25 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt 5 övriga ledamöter. Styrelsen skall sträva efter att bestå av både kvinnor och män.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.
 
26 § Styrelsens åliggande
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvara för föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, SBF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer, samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
* tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
* verkställa av årsmötet fattade beslut,
* planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
* ansvara för och förvalta föreningens medel,
* tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 24 §, samt
* förbereda årsmöte.
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete, samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifter i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan uppgifter på sekreteraren och kassören.
Sekreteraren
* förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
* föra protokoll över styrelsens sammanträden,
* se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt, samt ansvara för att föreningens           historia dokumenteras,
* se till att fattade beslut har verkställts,
* om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
* årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.
Kassören
* föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
* se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl,
* svara för föreningens bokföring, vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
* årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
* utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
* se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
* i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer
   och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
* föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,
* se till att såväl medlemmar i föreningens verksamhet, föreningens byggnader, idrottsmaterial, priser och övriga                     tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.
 
27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstningen får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmst därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
 
28 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ, eller till enskild medlem av styrelsen.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.
 
 
TVIST
29 § Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s och SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.